Je bekijkt nu Waarom is dieptereiniging van openbare ruimtes belangrijk?

Waarom is dieptereiniging van openbare ruimtes belangrijk?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overig
  • Bericht reacties:0 Reacties

Waarom is dieptereiniging van openbare ruimtes belangrijk?

Dieptereiniging wordt beschouwd als een essentiële dienst voor de bevolking, aangezien het rechtstreeks verband houdt met de volksgezondheid en de milieuhygiëne, en bovendien deel uitmaakt van de diensten die tot de basisgezondheidszorg behoren. Het gaat om veeg-, wied- en maai diensten, snoeiwerkzaamheden, het ophalen van vast afval, het schoonmaken na straatmarkten, alsmede het schoonmaken van stranden en andere plaatsen.

Leer de belangrijkste agentia kennen die de stadsreiniging tracht te bestrijden:

Fysische agentia – De plaats waar het afval zich bevindt en de interactie ervan met het milieu waarin het wordt aangetroffen, kunnen leiden tot bodemverontreiniging, verontreiniging van ondergrondse en oppervlaktewater lopen, en bijdragen tot dichtslibbing en overstroming processen.

Chemische agentia – Vast afval stoot giftige gassen (broeikasgassen) uit, zoals methaangas, die de menselijke gezondheid en het milieu aantasten. Contact met water kan leiden tot verontreiniging ervan, evenals luchtverontreiniging.

Biologische agentia – Vectoren zoals muggen, ratten en vliegen, die aanwezig kunnen zijn in slecht geconditioneerd afval en in de open lucht terecht kunnen komen, met de verspreiding van ziekten tot gevolg.

Vegen

Dit is het vegen en in zakken doen van alle afval zoals papier, plastiek, droge bladeren en bloemen die op trottoirs en niet beplante centrale bedden liggen. Het omvat ook de vervanging van plastic containers in vuilnisbakken en vaste afvalcontainers.

Onkruid wieden en maaien

Het zijn twee technieken die worden toegepast met het oog op de reiniging van stedelijke gebieden. Het wieden is de dienst die de vegetatie bij de wortel verwijdert, met de bedoeling de groei ervan in te dammen. Op deze manier kunnen de mechanismen voor een snelle afvoer van het regenwater worden gedeblokkeerd en wordt bovendien het gebruik van de ruimten geoptimaliseerd. Het snoeien bestaat op zijn beurt in het snoeien van laag onkruid, struiken en kleine bomen, met als doel het gebied te verfraaien. Het kan worden uitgevoerd in straten en gebieden zonder asfalt, land en wordt ook uitgevoerd in oevers van rivieren en stromen en de werking kan handmatig, mechanisch of chemisch zijn.

Schoonmaken na de vrije markten

De straatmarkten vinden plaats in straten die speciaal voor de verwezenlijking ervan zijn afgesloten. Op deze plaatsen worden voedingsmiddelen gecommercialiseerd, zoals groentenen fruit, waarbij een grote hoeveelheid organische residuen vrijkomt. Het verdient aanbeveling om, zodra de kermissen voorbij zijn, de plaats schoon te maken om de weg vrij te maken en de resten op adequate wijze naar voren te brengen, waarbij de aantrekking van dieren en vectoren wordt vermeden en de stad schoon wordt gehouden.

Schoonmaken van het strand

De samenstelling van het afval dat op de stranden wordt aangetroffen, bestaat uit resten die door baders zijn weggegooid en andere materialen die uit zee zijn aangevoerd. De reiniging ervan kan mechanisch of manueel gebeuren, en van deze opties is de manuele manier degene die een grotere productiviteit van de werknemers bij de strandreiniging garandeert.

Geef een antwoord